• Name: Phallus hadrianii
  • Keywords: No comestible